Napredujeme v biologickej ochrane rastlín

Enervin SC 50 ml

Novinka
5,30 s DPH / ks 4,42 € bez DPH / ks
Na sklade
Enervin SC proti perenospóre viniča a plesni zemiakovej
Obj. čislo:
26438
EAN:
8586002982053

Enervin SC 50 ml

Enervin SC 50 ml
Fungicídny prípravok na ochranu rastlín vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou (SC), určeného na ochranu viniča proti peronospóre viniča a na ochranu zemiakov proti plesni zemiakovej.

ÚČINNÁ LÁTKA: Ametoctradin     200 g/l  (19,2% hm)
Spôsob účinku: kontaktný

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU
Prípravok ENERVIN SC obsahuje účinnú látku ametoctradin zo skupiny pyrimidilaminov.
Sú to fungicídy s kontaktným účinkom s vysokou účinnosťou proti hubám z rodu Oomycetes vrátane P. infestans.
Ametocdradin znižuje obsah ATP v cieľovej hube počas jej vývojových fáz tým, že inhibuje komplex III mitochondriálneho dýchania.

POKYNY PRE APLIKÁCIU
Vinič :
Maximálny počet aplikácií: 2 x za rok
Interval medzi aplikáciami: 10-14 dní
Dávka vody: 10 l/100 m2
Spôsob aplikácie: postrek, rosenie
Aplikujte v dávke 9ml/100m2 rastovej fáze viniča od jasne viditeľnej metliny do kvitnutia a v dávke 15ml/100m2 v rastovej fáze viniča od kvitnutia do fázy jasne sfarbených bobuľ.
Listy viniča ošetrené prípravkom Enervin SC nesmú byť použité na potravinárske účely.

Zemiaky:
Maximálny počet aplikácií: 3 x za rok
Interval medzi aplikáciami: 5 dní
Odporúčaná dávka vody: 10 l/100 m2
Prípravok aplikujte preventívne ako súčasť postrekového plánu proti plesni zemiakovej od tvorby 5. listu (BBCH 15) až do konca zretia plodu a semena/ do začiatku fyziologického žltnutia listov (BBCH 89).

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY
V priebehu testovania nebol zistený negatívny vplyv na bežne sa vyskytujúce užitočné a necieľové organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV
Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem.
Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe).
Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov.
Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

Prípravok na ochranu rastlín pre neprofesionálnych používateľov

Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.

Klasifikácia prípravku:

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: ametoctradin (CAS no.: 865318-97-4), 1,2-benzisothiazolin-3-one solution (CAS no.: 2634-33-5), 2-methyl-isothiazolin-3-one (CAS no.: 2682-20-4)


Výstražné piktogramy (CLP): GHS07 GHS09
Výstražné slovo: POZOR
Výstražné upozornenia:
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
EUH401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre ľudské zdravie a  životné prostredie.

Prevencia:
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovajte mimo dosahu detí.
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P272 Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P333+P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P362+P364  Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.
P391 Zozbierajte uniknutý produkt.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu na skládku nebezpečného odpadu alebo odovzdajte na likvidáciu subjektu, ktorý má oprávnenie na zber, recykláciu a zneškodňovanie prázdnych obalov, v súlade s platným zákonom o odpadoch.

SP1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenie v blízkosti   povrchových   vôd/Zabráňte   kontaminácii   prostredníctvom   odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).
SPe1 Z dôvodu ochrany podzemnej vody nepoužívajte tento alebo iný prípravok obsahujúci účinnú látku ametoctradin viac ako raz za tri roky na tom istom pozemku.
SPe3 Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a  povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 5 m.

Nech vám nič neujde

Najnovšie informácie a novinky v biologickej ochrane Vašej záhrady, priamo na Váš mail.

Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.