Menu

Cart

Vyhraj vianočný stromček

 Súťaž: Vyhraj vianočný stromček

 • Podmienky súťaže
 • Ako sa úspešne zapojiť

 

 

 

 

Súťažné podmienky

Názov: “Vyhraj vianočný stromček

Ako sa zapojiť do súťaže?

 1. Odfoťte do komentárov pod súťažný FB príspevok voľný priestor, ktorý máte rezervovaný pre vianočný stromček, alebo napíšte do komentárov pod súťažný FB príspevok, kde zvyknete mať vianočný stromček počas Vianočných sviatkov. V pondelok, dňa 14.12.2020 vyžrebujeme 1 výhercu, ktorý si môže prevziať svoj stromček s veľkosťou do 200cm u nás, v kamennej prevádzke ORGANIX garden, s.r.o., v Lužiankách. V prípade odmietnutia vianočného stromčeka, ako vecnej ceny, má výherca právo na kúpu tovaru do hodnoty 30€ s DPH. V prípade nákupu tovaru cez stránku organixgarden.sk, sa do tejto sumy počítajú náklady spojené s dopravou.

 

PODMIENKY SÚŤAŽE

ŠTATÚT SÚŤAŽE NA SOCIÁLNEJ SIETI FACEBOOK “Vyhraj vianočný stromček
(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky
účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej
realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.


 1. ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE (ďalej len „Organizátor“)
  Obchodné meno: ORGANIX garden, s.r.o., Rastislavova 323, 951 41 Nitra- Lužianky, IČO 50 645 277
  ORGANIX garden, Rastislavova 323, 951 41 Nitra- Lužianky

 2. TERMÍN KONANIA SÚŤAŽE
  Súťaž sa uskutoční v období od 07.12. do 13.12.2020. V tomto termíne je
  možné prihlásiť sa do súťaže. Vyhodnotenie súťaže prebehne 14.12.2020.


lll. OSOBY OPRÁVNENÉ ZÚČASTNIŤ SA SÚŤAŽE


A) Súťaž sa uskutočňuje na území Slovenskej republiky.
B) Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, a
ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa bodu lV. tohto štatútu (ďalej len
„účastník súťaže“).
C) Každý účastník súťaže sa môže v rámci jednej súťaže zapojiť iba jedenkrát,
t. j. uvedením odpovede iba v jednom komentári.
D) Do žrebovania bude zaradený každý účastník súťaže, ktorý v dobe trvania
súťaže splní konkrétne podmienky súťaže uvedené v súťažnom príspevku.
E) Zamestnanci vyhlasovateľa súťaže, organizátora súťaže, ako aj osoby im
blízke v zmysle ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka, sú z účasti na súťaži
vylúčení.

lV. PODMIENKY ÚČASTI VSÚŤAŽI


Pre zapojenie do súťaže je potrebné Odfotiť do komentárov pod súťažný FB príspevok voľný priestor, ktorý máte rezervovaný pre vianočný stromček, alebo napísať do komentárov pod súťažný FB príspevok, kde zapojení zvyknú mať vianočný stromček počas vianočných sviatkov.

V. VÝHRA


A) Predmet výhry konkrétnej súťaže je uvedený v súťažnom príspevku.

Výhrou je vianočný stromček do výšky 200cm, ktorý si výherca prevezme na našej kamennej predajni ORGANIXgarden v Lužiankách. V prípade odmietnutia vianočného stromčeka, ako vecnej ceny, má výherca právo na kúpu tovaru do hodnoty 30€ s DPH. V prípade nákupu tovaru cez stránku organixgarden.sk, sa do tejto sumy počítajú náklady spojené s dopravou.

Výhru si výherca môže prevziať najneskôr do 18.12.2020.


Vl. URČENIE VÍŤAZA A OBOZNÁMENIE O VÝHRE


 1. A) Víťaz súťaže bude vyžrebovaný 14.12.2020 spomedzi všetkých platne
  prihlásených účastníkov prostredníctvom náhodného výberu.
  B) Výherca súťaže bude o získaní výhry oboznámený najneskôr do 2 pracovných dní
  od termínu žrebovania, resp. určenia výhercu, a to formou vloženia komentáru zo
  strany vyhlasovateľa súťaže pod daný súťažný príspevok alebo vložením
  samostatného statusu obsahujúceho dané oznámenie.
  C) V prípade, ak sa výherca súťaže do 48 hodín od oboznámenia spôsobom podľa
  predchádzajúcej vety tohto bodu neprejaví záujem výhru si prevziať alebo výhru
  odmietne, stráca na výhru nárok a organizátor súťaže je oprávnený vybrať
  náhradného výhercu súťaže.


Vll. SPÔSOB ODOVZDANIA VÝHRY


A) Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak
k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na
náklady Organizátora. Organizátor súťaže zašle výhru výhercovi súťaže najneskôr
do 30 dní, odkedy výherca súťaže poskytol organizátorovi súťaže kompletné
kontaktné údaje.
B) Ak výherca zásielku obsahujúcu výhru neprevezme, a to ani v dodatočnej
odbernej lehote určenej poštou, takýto výherca stráca nárok na výhru a výhra
prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže bez toho, aby výhercovi vznikol nárok
na akúkoľvek kompenzáciu zo strany vyhlasovateľa súťaže.
C) Na výhru nemá účastník súťaže právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou
cestou. Výsledky súťaže sú konečné. Účastníci súťaže berú na vedomie, že nemôžu
požadovať výhru vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve. Účastníci súťaže
taktiež berú na vedomie, že výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo
požadovať vydanie inej výhry, ako je výhra stanovená vyhlasovateľom súťaže v
príslušnom súťažnom príspevku.

 

Vlll. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


A) Účasťou v súťaži účastník súťaže udeľuje bezodplatne súhlas, aby vyhlasovateľ
súťaže ako prevádzkovateľ alebo organizátor súťaže ako sprostredkovateľ v
zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení
(ďalej len „zákon“) spracúval jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko,
e-mail, prípadne fotografia, za účelom ich zverejnenia na Facebook
stránke ORGANIX garden v rámci vyhodnotenia súťaže, ďalej za účelom
samotného vyhodnotenia súťaže, vytvorenia databázy a využitia na marketingové
účely spojené so súťažou a jej vyhodnotením, a to po dobu od vstupu účastníka
súťaže do súťaže až do písomného odvolania jeho súhlasu. Účasťou v súťaži
účastník súťaže zároveň vyhlasuje, že sú mu známe všetky potrebné informácie v
rozsahu ustanovenia § 15 ods. 1 zákona, a že poskytované údaje sú správne a
aktuálne.
B) Účastník súťaže má práva podľa ustanovenia § 28 zákona, t. j. predovšetkým
právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú
predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných
údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol
splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti
namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.
C) Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že vyhlasovateľ súťaže
alebo organizátor súťaže v rozsahu podmienok dohodnutých s vyhlasovateľom
súťaže je oprávnený s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných
alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať,
spracúvať a používať osobné údaje v súlade s právnym poriadkom SR.


lX. OSOBITNÉ USTANOVENIA


A) Zamestnanci organizátora súťaže, ako aj osoby im blízke v zmysle ustanovenia
§ 116 Občianskeho zákonníka, sú z účasti na súťaži vylúčení.
B) Ak sa preukáže, že výherca súťaže je zamestnancom vyhlasovateľa súťaže alebo
zamestnancom organizátora súťaže, alebo osobou im blízkou, tak nárok tejto
osoby na výhru nevzniká, výhra sa neodovzdá a prepadá v prospech vyhlasovateľa
súťaže.
C) V prípade dôvodného podozrenia z podvodu, zneužitia alebo chyby týkajúcej sa
riadneho usporiadania súťaže si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo súťaž
ukončiť alebo pozastaviť, zmeniť podmienky súťaže, vyhlásiť oznámenie o výhre
zverejnené na Facebook stránke alebo zaslané výhercom za neplatné alebo bez
oznámenia a akejkoľvek náhrady zablokovať účasť na súťaži tým účastníkom
súťaže, ktorí sa zúčastňujú súťaže v rozpore s dobrými mravmi.
D) Vyhlasovateľ súťaže ani organizátor súťaže nezodpovedajú za to, že výherca v
rámci oznámenia kontaktných údajov uviedol nesprávnu adresu, na ktorú mu mala
byť zaslaná výhra. Vyhlasovateľ súťaže ani organizátor súťaže nezodpovedajú ani
za iné dôvody, pre ktoré výhercovi nebola výhra doručená, s výnimkou dôvodov na
strane organizátora súťaže.
E) Výhry presahujúce sumu stanovenú príslušným zákonom sú predmetom dane z
príjmu v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v aktuálnom znení a
predmetom odvodu na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z.
z. o zdravotnom poistení v aktuálnom znení, pričom vyhlasovateľ súťaže ani
organizátor súťaže nezodpovedá za splnenie daňovej, resp. odvodovej povinnosti
výhercu súťaže.
F) Organizátor súťaže nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré týmto
vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži.
G) Účasťou v súťaži prejavuje každý jej účastník súhlas s pravidlami tejto
súťaže a s tým, že organizátor súťaže je oprávnený uverejniť mená, podobizeň,
resp. iné zverené informácie o výhercoch v oznamovacích prostriedkoch, ako i
tieto použiť na reklamné a propagačné účely vyhlasovateľa súťaže, a to bez
nároku účastníka súťaže na akúkoľvek odmenu.
H) Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť podmienky, resp. pravidlá
tejto súťaže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pričom uvedenú zmenu
podmienok, resp. pravidiel je povinný zverejniť na Facebook stránke.

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým,
že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na
Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú. Vyhlasovateľ súťaže
vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná,
spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.


V Lužiankách, dňa 07.12.2020

ORGANIX garden s.r.o.

Rastislavova 323, 951 41 Nitra – Lužianky

IČO: 50 645 277, IČ DPH: SK 2120409181

Bankove spojenie: ČSOB , IBAN: SK56 7500 0000 0040 2494 9921

Zápís v obchodnom registri Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 42260/N

Spojte sa s nami

Prihlásenie | Registrácia

Pravidlá ochrany súkromia a cookies
Tieto stránky používajú súbory cookies. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s tým, že ich môžeme používať.

Viac informácií Akceptovať a zatvoriť